Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Asztrológiai klub. Május

2009.04.26

Május 11. Hétfő. 17óra 30perc.

Áprilisi asztrológiai klub témájának folytatása.

Kulcsfogalmak és meghatározások

Az asztrológiát bárki megértheti, aki tisztában van az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az ELEMEK a létezés szövetének energiából szőtt szálai.

A négy elem - a tűz, a föld, a levegő és a víz - mindegyike az energia egy-egy alaptípusának felel meg, és mindegyik jelen van mindenkiben. Mind a négy elem három-három vibrációs változatban jelenik meg: kardinális, fix és labilis. A négy elem három-három vibrációs változatából tevődik össze a tizenkét elsődleges energiamintázat, vagyis hát a Zodiákus csillagjegyei.

A JEGYEK az elsődleges energiamintázatok, és jelzik a létezés minőségét.

A kardinális jegyek a cselekvéshez kapcsolódnak, és az energia céltudatos, kezdeményező jellegű mozgását jelképezik.

A fix jegyek az energiának egy meghatározott központba befelé gyűlő vagy az ebből a központból kifelé szóródó mozgását jelentik.

A labilis jegyek a rugalmasságot és a szüntelen változást testesítik meg, tehát a spirális irányban mozgó energiát.

Ha a horoszkópban valamelyik elem kiemelt hangsúlyt kap (mert a bolygók a hozzátartozó jegyekben helyezkednek el), az arra utal, hogy az érintett személy erősen hajlamos az ahhoz az elemhez kapcsolódó tudatossági és világszemléleti típusra.

A levegő-jegyek az intellektuális típusú érzékeléshez, létformához és önkifejezéshez kapcsolódnak, az emberek közötti kapcsolatok iránti igényre utalnak, geometriai jellegű és absztrakt gondolkodásformát jeleznek.

A tűz-jegyek forróságot és sugárzó, energia-kibocsátó létformát fejeznek ki, amely lelkesedésben, hitben, lendületességben, az önkifejezés felfokozott vágyában jelenik meg.

A víz-jegyek jellemzője az érzékenység, a felelősségérzet, az együttérzés, illetve a nyugtatás, gyógyítás.

A föld jegyek a tárgyi valóságra való hangolódást hordozzák magukban, és jellemző rájuk az anyagi világ gyakorlatias kihasználásának képessége.

A tűz jegyek: Kos, Oroszlán és Nyilas

A tűz jegyek univerzális sugárzó energiát fejeznek ki. Olyan energiát, amely feszült, izgatott, és amely a fényével színt hoz a világba. A tűzjegyek a nagy lelkierőt, a magas fokú önbizalmat, a kiapadhatatlan erőt és a nyíltszívű őszinteséget jelenítik meg.

Kulcsfogalom: sugárzó energia, önbizalom, kezdeményezőkészség

Jellemzők és kulcsszavak: aggálytalan impulzivitás nagy lelkierő, lelkesedés erő

szókimondó, néha szinte már bántó őszinteség szabadon ömlő önkifejezés szárnyaló akaraterő és önérvényesítés látványos türelmetlenség

A levegő jegyek: Ikrek, Mérleg és Vízöntő

A levegő jegyek azt a fajta életenergiát testesítik meg, amely a lélegzettel, illetve a jógik által „prána" néven nevezett fogalommal függenek össze. A levegő birodalma a fizikai világ fátyla mögött rejtőző archetipikus eszmék. A levegő-elemben a kozmikus energia a gondolat szövetébe sűrűsödik össze. A levegő jegyűekben nagy a belső igény arra, hogy függetlenedjenek a mindennapi élet konkrétumaitól, és így kellő rálátásuk legyen mindenre.

Kulcsfogalom: az érzékelés, az észlelés és az önkifejezés intellektuális jellege

Jellemzők és kulcsszavak: létezés az intellektus által vizualizáció racionalitás függetlenség és a dolgok felülről szemlélése vágyódás arra, hogy megértsék szóbeliség, igény a társaságra, kíváncsiság, mások iránt elvi síkú gondolkodás.

A víz jegyek: Rák, Skorpió és Halak

A víz jegyűek az érzelmeikkel vannak elfoglalva, és olyan apró finomságokba merülnek el, amelyeket mások áltatában fel sem fognak. A víz-elem a mély érzelmek világát jelenti a vad szenvedélyességtől kezdve a mindent elborító félelmen át egészen a határtalan szeretetig. A víz jegyűek ösztönösen tudják, hogy csakis akkor jönnek bennük felszínre a legmélyebben rejtőző vágyaik, ha kívül rekesztik maguktól a külső behatásokat, mert csak így lehet részük az elmélyültséghez és a tiszta érzékeléshez szükséges belső nyugalomban.

Kulcsfogalom: mély érzelmek, empátia, felelősségérzet

Jellemzők és kulcsszavak: érzékenység, érzékeli a tudatalatti valóságát, és/vagy a valóság tudatalattiját, intuíció, tisztaság és megtisztulás, pszichikai fogékonyság, mély empátia, diszkréció és zárkózottság, képesség mások odaadó szolgálatára, igény a lelki társakra

A föld jegyek: Bika, Szűz és Bak

A föld jegyűek ahhoz ragaszkodnak, amit a tulajdon szemükkel látnak, vagy amit a gyakorlatias eszük súg nekik. A materiális világ működése iránti veleszületett érzékük azzal jár együtt, hogy a föld-jegyűek a többi jegyhez képest türelmesebbek, és fegyelmezettebbek. Óvatosak, megfontoltak, ragaszkodnak a kitaposott ösvényhez, és általában megbízhatóak. A föld jegyűek számára nagyon fontos, hogy megtalálják a helyüket az életben, mert a legfőbb életcéljuk a biztonság.

Kulcsfogalom: gyakorlati érzék a materiális világhoz

Jellemzők és kulcsszavak: ráhangolódás a fizikai világra, jól fejlett valóságérzék, gyakorlatiasság, türelem, önfegyelem, kitartás, óvatosság, megbízhatóság, előrelátás, ragaszkodás a megszokott utakhoz.

A BOLYGÓK szabályozzák az energia áramlását, és jelzik a létezés dimenzióit.

A Nap

Egy személy általános pszichológiai karakterének felrajzolásában a Nap-jegy szerinti elemnek többnyire döntő szerepe van. Az ennek az oka, hogy a Nap jegyállása szerinti elem az ember alapvető ráhangolódását jelzi az életerő, az identitás, az önérvényesítés, valamint a tudat minősége szempontjából. Arra is burkolt utalást tartalmaz ez a faktor, hogy az egyén mit tart „valóságosnak", mivel az érintett személyt az energiája koncentrálása során az vezérli, hogy tudat alatt mit ítél valóságosnak.

A levegő jegyűek (Ikrek, Mérleg és Vízöntő) például a gondolatok absztrakt világában élnek, és számukra a gondolat pontosan ugyanolyan valóság, mint bármilyen fizikai tárgy.

A víz jegyűek (Rák, Skorpió és Halak) az érzelmeikben élnek, rájuk bármi másnál nagyobb hatásuk van az érzelmeknek.

A tűz jegyűek (Kos, Oroszlán és Nyilas) léte merő lobogó aktivitás, és csak ebben az állapotban képesek egészségesek és boldogok lenni.

A föld jegyűek (Bika, Szűz és Bak) a fizikai valósághoz kötődnek; az anyagi világ és a biztonságot előtérbe helyező szemléletmód minden egyébnél döntőbb mértékben szabja meg a viselkedésüket.

A Nap jegy szerinti elem jelzi, hogy milyen jellegű belső erőforrások vezérlik cselekedeteinket. Arról is tájékoztat, hogy milyen alapról kiindulva szemléljük magát az életet, illetve hogy egyáltalán mit várunk az élettől, a létezéstől.

A Nap jegyállása szerinti elem által jelzett energiaforrásnak az a jellemzője, hogy táplálásra vagy utántöltésre van szüksége, hogy ki ne merüljön. Ez az-az üzemanyag, amely nélkülözhetetlen a létünkhöz! Belőle nyerjük a stressz és a mindennapi problémák leküzdéséhez szükséges energiát.

A NAP A TŰZ-JEGYEKBEN:

Alapvető motivációja: az inspirációk és a vágyak

Energiája utántöltését élénk, fizikailag megerőltető tevékenységekkel és a jövőről szövögetett tervek kialakításával végzi

A NAP A FÖLD-JEGYEKBEN:

Alapvető motivációja: az anyagi jellegű szükségletek és a gyakorlatiasság

Energiája utántöltését kétkezi munkával, produktivitással, illetve érzékei táplálásával végzi

A NAP A LEVEGŐ-JEGYEKBEN.

Alapvető motivációja: az elvont eszmék és a társadalom jobbításáról szóló elképzelései

Energiája utántöltését közösségi szerepvállalással és művelődéssel végzi.

A NAP A VÍZ-JEGYEKBEN:

Alapvető motivációja: mély érzelmei és vágyai

Energiája utántöltését intenzív érzelmek átéléséből és az emberekkel kialakított szoros kapcsolatból meríti

A Hold

A Hold jegyállás szerinti eleme egy múltbeli beállítódást jelez, amely szüntelenül ott munkálkodik bennünk, és meghatározza létünk azon körülményeit, amelyek szükségesek ahhoz, hogy otthonosan és jól érezzük magunkat a bőrünkben. Ez az elem szabja meg, hogy milyen módon közelítünk az önbizalom kérdésköréhez, és hogy az önkifejezés milyen módjait kell választanunk ahhoz, hogy az egyéniségünket stabilnak érezhessük. Ugyancsak a Hold szerinti elem jelzi, hogy a bennünket érő hatásokra ösztönösen hogyan reagálunk, és hogy milyen energiára támaszkodva igazodunk hozzá az élet áramlásához.

A HOLD A TŰZ-JEGYEKBEN: Az élet változásaira cselekvéssel és lelkesedéssel reagál Akkor érzi jól magát, ha bizakodást és erőt sugározhat

A HOLD A FÖLD-JEGYEKBEN. Az élet változásaira makacssággal és stabilitással reagál

Akkor érzi jól magát, ha produktív lehet és világos célok felé törhet

A HOLD A LEVEGŐ-JEGYEKBEN: Az élet változásaira gondolkodással és tárgyilagos helyzetértékelés készítésével reagál Akkor érzi jól magát, ha eszmékkel és társadalmi kapcsolatokkal foglalkozhat

 

A HOLD A VÍZ-JEGYEKBEN: Az élet változásaira érzékenységgel és érzelmekkel reagál Akkor érzi jól magát, ha érzelmekkel foglalkozhat

A Merkúr

A Merkúr jegyállás szerinti eleme azt mutatja, hogy melyik energiatípus és tulajdonság gyakorol befolyást az érintett személy gondolkodására, illetve ennek megfelelően azt, hogy mely elem vibrációs hullámhosszán fejezi ki az illető a gondolatait. A Merkúr szimbolizálja a késztetést arra, hogy más emberekkel kapcsolatokat alakítsunk ki, de ő felelős a koordináció mindenféle formájáért, így például saját idegrendszerünk koordináltságáért is. A horoszkópban általa elfoglalt hely szerinti elem határozza meg az értelem befelé irányuló mozgását (az érzékelésen keresztül) csakúgy, mint kifelé irányuló mozgását (a megnyilvánulások, a beszéd és a kézügyesség formájában). Szintén hozzá fűződik az az igényünk is, hogy megértésre találjunk olyan embereknél, akiknek a miénkhez hasonló a hangoltsága, de ide kapcsolódik a külvilágból való információszerzés iránti igényünk is.

A MERKÚR A TŰZ-JEGYEKBEN: Gondolataira vágyai, hiedelmei, reményei és elképzelései vannak meghatározó hatással. Megnyilvánulásaira és beszédére az impulzivitás, a színpadiasság és a lelkesültség jellemző

A MERKÚR A FÖLD-JEGYEKBEN: Gondolataira a gyakorlatiasság és a hagyománytisztelet van meghatározó hatással Megnyilvánulásaira és beszédére a szisztematikusság, a türelem, az óvatosság és a precizitás jellemző

A MERKÚR A VÍZ-JEGYEKBEN: Gondolataira a mély érzelmek és a vágyak vannak meghatározó hatással Megnyilvánulásaira és beszédére az érzékenység, az érzelmesség és az intuíció jellemző

A MERKÚR A LEVEGŐ-JEGYEKBEN: Gondolatai önálló életet élnek, és elvont eszmék, illetve a társadalom jobbításáról szóló elképzelések vannak rájuk meghatározó hatással Megnyilvánulásaira és beszédére a tárgyilagosság, a nagy kifejezőerő és a megalapozott eszmei-ideológiai háttér jellemző

A Vénusz

A Merkúrhoz hasonlóan a Vénusz is az energia befogadásához és kibocsátásához kapcsolódik. Hogy melyik elemhez tartozó csillagjegyben helyezkedik el, az a szeretet adásának és elfogadásának, az érzelmeknek és az érzéki örömöknek a módjában nyilvánul meg. A Vénusz jegyállása szerinti elem azt fejezi ki, hogy az illető hogyan nyilvánítja ki az érzelmeit, illetve mennyire enged szabad utat érzelmeinek. Ez a Vénuszhoz kapcsolódó energia kibocsátás, ám az energiabefogadás is legalább ennyire fontos. Azaz hogy hogyan, milyen formában éljük át a mások közelsége iránti igényünket, a másoktól kapott szeretetet és megbecsülést.

Nők esetében a Vénusz a nőiség-tudathoz kapcsolódik. Egy nőnek nagy szüksége van arra, hogy érezze magában a horoszkópja Vénusz állása szerinti jegy tulajdonságait, mert ez táplálja benne a nőiség tudatot. Ez a csillagjegy azt is meghatározza, hogy az illető nő miként éli át a szerelmet és a szexet. A Vénusz a férfiakhoz képest a nők számára sokkal nagyobb mértékben tölti be a szexualitás jelzőjének szerepét. Jelzi, hogy a nő hogyan áll hozzá azokhoz a kapcsolatokhoz, amelyekből akár szex is fejlődhet, de a kevésbé bensőséges emberi kapcsolatok milyenségébe is belejátszik.

Férfiak vonatkozásában a Vénusz a romantikával, a női szépséggel és általában a férfi számára vonzó dolgokkal áll összefüggésben. A Vénusz által sugallt kép határozza meg, hogy a férfira milyen típusú nő gyakorol erotikus hatást, milyen nőt talál szépnek, milyen nő vált ki belőle heves érzelmeket. A szerelem, a szex és a flörtölés női ideálját azonban nem kizárólag a Vénusz testesíti meg a férfi számára, mert ebbe a szexuális energiát megjelenítő Mars is erősen belejátszik. Egyúttal azt is tudnunk kell, hogy a férfiakhoz képest a nőkben a Vénusz és a Mars szexualitása sokkal jobban elvegyül egymással.

A VÉNUSZ A TŰZ-JEGYEKBEN: A vonzalom és a szeretet energikusan, közvetlenül és lobogva fejeződik ki A szeretet és a ragaszkodás azt jelenti számára, hogy akit szeret, azzal megosztja tevékenységét, vágyait és lelkesedését

A VÉNUSZ A FÖLD-JEGYEKBEN: A vonzalom és a szeretet kézzelfoghatóan, fizikai formában jelenik meg A szeretet és a ragaszkodás azt jelenti számára, hogy akit szeret, azzal együtt tervezgeti az életét, megosztja vele az érzéki örömöket, és kölcsönös felelősséget éreznek egymásért.

//A Vénuszban a lényeg az erotikus töltés és a romantikus érzelmek felkorbácsolása. A férfi horoszkópjában az ettől eltérő jellegű társas kapcsolatokra, illetve a biztonságérzet, a támasz, a barátság céljára szolgáló nő ideálját a Hold jelzi.//

A VÉNUSZ A LEVEGŐ-JEGYEKBEN: A vonzalom és a szeretet intellektuális kommunikációban és összetartozás érzésben jelenik meg. A szeretet és a ragaszkodás szavak, és nyelvi eszközök alakjában, szellemi közösségben, és közös társadalmi létben nyilvánul meg.

A VÉNUSZ A VÍZ-JEGYEKBEN. A vonzalom és a szeretet érzésekben, közös érzelmi hullámhosszban jelenik meg. A szeretet és a ragaszkodás, finom érzelmi kölcsönhatásokban, egymás átérzésében nyilvánul meg.

A Mars

A Mars eleme arra utal, hogy a létezés mely típusai és a tevékenykedés mely módjai serkentik az illető fizikai energiáját, továbbá hogy mely energiára van szüksége az illetőnek ahhoz, hogy akaratát érvényesíteni tudja. A Mars jegyállása szerinti elem határozza meg, hogy melyik az az energia, amely fizikai erőkifejtésre késztet bennünket, és hogy erőnk bizonyítására milyen úton eresztjük szabadjára agresszivitásunkat. Meghatározza azt is, hogy milyen módszert választunk, ha meg akarunk magunknak szerezni valamit: a levegő jegyű Mars rábeszél, a tűz jegyű Mars az erejét és a kezdeményezőkészségét veti be, a földjegyű Mars eszköze a türelem és a szorgalom, a víz jegyű Marsra az intuíció, a ravaszság és a végtelen kitartás jellemző.

A férfiaknál a Mars megmutatja, hogy az illető hogyan jeleníti meg az erejét, érdekérvényesítési szándékait és a szexualitását. Tájékoztat arról, hogy a férfi milyen magatartást tanúsít a szexuális kapcsolataiban, és hogyan fejezi ki férfiasságát határozott fellépésében és kezdeményezőkészségében. Tehát a „férfi -ego" kifejezője:

A Mars a nők horoszkópjában is a férfit jeleníti meg a pszichében, mégpedig romantikusan izgató eszményképként, amely mozgósítja a nő energiáit, egyúttal segít neki abban, hogy rátaláljon önmagára. A Mars csillagjegye és fényszögei tehát általában arra utalnak, hogy a nő milyen férfit talál testileg vonzónak.

A MARS A TŰZ-JEGYEKBEN:

Énjét közvetlen fizikai cselekvéssel, kezdeményezéssel és energia kisugárzással érvényesíti.

Fizikai energiája szüntelen tevékenykedésből, magabiztosságból, lelkesedésből és lendületes cselekvésből táplálkozik.

A MARS A FÖLD-JEGYEKBEN:

Énjét türelmet és kitartást igénylő tevékenységgel érvényesíti. Fizikai energiája kemény munkából, önfegyelemből, feladatvállalásból és kötelességtudatból táplálkozik.

A MARS A LEVEGŐ-JEGYEKBEN:

Énjét eszmék közvetítésével, aktív kommunikálással és erős fantáziájával érvényesíti.

Fizikai energiája szellemi kihívásokból, társadalmi szerepvállalásból, kapcsolatok teremtéséből és új gondolatok kiötléséből táplálkozik.

A MARS A VÍZ-JEGYEKBEN:

Énjét érzelmi kifinomultságával, mások mélyben meghúzódó érzelmeinek és vágyainak átérzésével érvényesíti. Fizikai energiája vágyképekből, finom intuíciókból, intenzív érzelmi életéből táplálkozik, valamint abból, hogy tudja, másoknak szükségük van rá.

A HÁZAK jelzik az élet területeit, amelyeken az egyes energiafajták leginkább éreztetik hatásukat és legkönnyebben kifejeződésre jutnak.

Az ASPEKTUSOK (vagyis a bolygók közötti fényszögek) jelzik a létezés dinamikáját és intenzitását, illetve hogy az egyénben az energiák milyen kölcsönhatásban állnak egymással.

Ebből az öt faktorból tevődik össze az átfogó kozmikus pszichológia, és kombinálódásuk alkotja az energia kifejezésrendszerét, vagyis az asztrológiát.

Fényszögek

Oppozíció: Két bolygó szembenállása mindenképpen polarizációt jelent. Ez leginkább kihívás formájában jelenítődik meg, de vonzalmat is jelenthet, mert az ellentétek vonzzák egymást.

Oppozíció, /szembenállás/. Ez két ellentétes energiát jelöl. Szemben állnak egymással, mint a birkózók. Itt nem kell tartani a váratlan dolgoktól hisz szemben áll veled az "ellenfél" vagyis látod a nehézséget. Ebben az esetben is nagy szükség van az önismeretre hiszen nem mindegy hogy ezt a két ellentétes energiát hogy kezeled. Törekszel e arra hogy a két energia által keltett feszültséget kiegyenlíted és ezt felhasználod saját fejlődésed javára, avagy hol az egyik hol a másik energiát erősíted ezáltal fokozva a feszültséget. Pl.: a tűz és a víz két ellentétes energia. De ha a vizet a tűzzel felforralod (Mozdony-elv) a keletkezett energiát a gőzt hasznosíthatod. Le tudod vezetni a két elem között keletkezett feszültséget.

Lelki feszültségek, problémák, vívódások, harcok.

hiányuk: a feszültségek és problémák hiányát jelzi. Az a probléma hiányzik az életből, ahol meglenne a "tükör", azaz a kiegyenlítésre való törekvés, azaz a feszültség = megmérettetés a világ és köztem, kontroll nélküliség.

 

Sextil, Trigon: Ezek a harmonikus fényszögek, harmóniát, békességet adnak a belső kapcsolatnak. Azt is jelzik, hogy az így összekötött belső személyek szeretik és támogatják egymást.

Szextilek: Olyan helyzetet képzelj el amikor valaki felajánl egy kedvező számodra igen vonzó munkalehetőséget, és te döntöd el hogy kihasználod a lehetőséget vagy nem. Vagyis elfogadod vagy nem. Ezek a fényszögek lehetőséget biztosítanak számodra, és csak rajtad múlik, hogy élsz vele, vagy elmész mellette.

 

Trigonok: Képzeld el hogy megházasodsz és a szülőktől kapsz egy lakáskulcsot ami egy új családi ház zárjába illik. Lakást már nem kell építened, készen kaptad /nászajándékba./. A Trigonok ilyen jelentőséget képviselnek, Ahol a képletedben ilyen fényszög van jelen, ott a dolgokat készen kapod, vagy előző életedben már megdolgoztál érte.

Trigonok (120 fok): harmonikus életsors, minden önmagától adódik, ha túl sok van: lapos és érdektelen az egyén.

hiánya: kiegyenlítődés, harmónia és nyugalom hiánya az életben.

 

Kvadrát  (90 fok): Ez a fényszög azt jelenti, hogy két egymással ellentétes törekvés találkozik össze. Ilyenformán a kvadrát a leg problematikusabb fényszög, a belső kapcsolatra nézve belőle ered a legtöbb gond.

Kvadrátok: Olyan helyzeteket jelölnek, amik váratlanul, ki nem számítható módon következnek be. Olyan ez mint az útkereszteződés, ahol nincs lámpa. Óvatosan kell megközelíteni, mert nem lehet tudni, hogy az utadat keresztező úton nem e jön valaki egy másik járművel. Ha az óvatosságot nélkülözöd, nagy esélye van az összeütközésnek. Ahol a horoszkópodban ilyen fényszögek vannak, azon az életterületen, nehézségekkel találkozol. És hogy milyen önismereti szinten vagy mennyire ismered önmagad, vagy mennyire mered vállalni a cselekedeteidért a felelősséget, ettől függ, hogy hogyan éled át a fényszög által jelzett nehézségeket. Ezek a fényszögek biztosítják fejlődésünket, hiszen ezek által nyerjük a legtöbb tapasztalatot az életben. Azt se felejtsd el "Nem mindegy hogy egy baleset aktív vagy passzív résztvevője vagy" Vagyis: te szenveded el a balesetet, vagy előtted zajlik le az esemény. De ezek a fényszögek nem mindig balesetet jelölnek. A képletben való elhelyezkedéstől függően, : jelezhetnek nehéz előrejutást a karrierben, jelezhetik azt, hogy neked sokkal többet kell dolgozni az anyagi javak eléréséért, vagy hogy egy párkapcsolatban több energiát kell bevetni a harmonikus családi élet megteremtéséért, stb. gátlások, csapások, életvizsgákat kiváltó, igen nehezen viselhető sugárzásfajta.

hiánya: az ellenállóerő és energiatartalékolás hiánya.  

 

Konjunkció (0 fok): Alapvetően azt jelenti, hogy az érintett bolygók egységet képeznek. A legtöbb esetben ez harmóniára utal. Elképzelhető azonban, hogy a bolygók esetleg rivalizálnak egymással. Minél több bolygó áll minél szorosabb együttállásban áll, annál bonyolultabb, nehezebben elemezhető lelki struktúrát jelent, amit aligha lehet bolygóként szétválasztani. Az ilyen szoros csoportosulások azonnal feltűnő súlypontot mutatnak a képletben. A jellemtulajdonságok ezáltal később fejlődnek ki az érintett bolygók területén, az illető csak lassan és későn tud önmagán belül kibontakozni.

 

Fél kvadrát (45 fok): A problémák visszatartásának eszköze. Apró kis mulasztásokat jelez, amikor az ember azt mondja majd, majd. Ezek a halogatások összegyűlnek és a repedést hirtelen szétesés követi. Ezért ez a "pofon fényszöge", ami váratlanul éri az embert - holott a problémára készülhetett volna.

 

Másfél kvadrát (135 fok): ua. Ugyanúgy a "repedés, szétválás, a pofon, a borsószemen alvó hercegnő" fényszöge.

 

Félszextil (30 fok): Gyengébb és erősebb egyben, mint a szextil. Kisebb a fesztáv, a kitöltendő feszültség, de kevesebb az esély a harmonikus megoldásra.

 

Quincunx: (inkonjukció) A trigon és az oppozíció között helyezkedik el. Ha két bolygó 150°-ra van egymástól, ez a fényszög jön létre. Ez a fényszög a Neptunuszhoz tartozik. Felismeréseket és csalódásokat is hozhat. Ha felismerjük csalódásainkat, inspiráló lehet. Ez a fényszög zavartságot, stresszt is okozhat azon az életterületen ahol a fényszög létrejön. Vannak akik "neurotikus" fényszögnek, mások nevelő sugárzásnak, vagy éppen vágyakozás fényszögének nevezik. Ha a képletben sok 150°-os fényszöget látunk, az egyén nagyon bizonytalan. Nincs kitartása. A horoszkópban jelzett területen pl: elkezd valamit, de mondjuk nem fejezi be, vagy ha befejezi "összecsapja", tehát nincs benne köszönet. Ellenben jól működik a 150°-os (inkonjukció) ha mással kell végeztetni valamit. Én inkább ingadozó fényszögnek nevezem, mert néha igen harmonikusan működik az ember életében, majd hirtelen ellenkezőjére fordul. Pl.: a szülött nagy kedvvel kezd el valamit, aztán hirtelen ráun. A Quincunx fényszögnek karmikus jelentése is van. Hatásában a kvadrát, és az oppozíció keveredik. (nehézségek, feszültségek), És ezért mindenképpen nevelő hatása van. Hiszen két teljesen ellentétes energiát köt össze.

Jelentésében benne van, hogy öntudatunk szerint szabadságunkban áll dönteni azokról a dolgokról, amelyeket a planéták jeleznek és kvinkunxban egybekötnek. Cselekedhetünk is, de el is mulaszthatjuk a cselekvést, de aki nem cselekszik, az visszafejlődik, és csak sóvároghat az elmulasztott lehetőség után.

 

Kvintil (72 fok): A "tapétaajtó". Nem mindig venni észre, bár kinyitva új lehetőségek tárháza tárul ki előttünk.